O ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: ΛΥΚΟΙ ΣΤΟ ΜΑΝΤΡΙ!

Μαρκου

O ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: ΛΥΚΟΙ ΣΤΟ ΜΑΝΤΡΙ!

του Καθηγητή Κώστα Β. Μάρκου

βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Οι πρόσφατες εξελίξεις με την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) να κάνει δεκτή την προσφυγή εταιρείας για τους όρους που μπήκαν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), στον διεθνή διαγωνισμό των 18.250.000 εκατ. Ευρώ (με ΦΠΑ 22.250.000) για την αναβάθμιση του Χιονοδρομικού Κέντρου των Καλαβρύτων (ΧΚΚ) μου δημιουργούν την υποχρέωση αλλά και ευθύνη, πρώτα ως Καλαβρυτινού και μετά ως βουλευτή να καταθέσω και τις προσωπικές μου απόψεις, μετά την ανακοίνωση που εκδώσαμε με τη Σία Αναγνωστοπούλου. Πολύ σύντομα το ιστορικό του θέματος:

Τον Απρίλιο του 2018 το ΧΚΚ ως κύριος του έργου ανέθεσε στην ΠΔΕ, λόγω αδυναμίας των Τεχνικών Υπηρεσιών του, να διεξάγει διεθνή διαγωνισμό για την ανακατασκευή δύο μεγάλων παλαιάς τεχνολογίας αναβατήρων και την εγκατάσταση ενός καινούργιου τρίτου. Το ΧΚΚ όρισε από τον Μάρτιο του 2021 τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του διαγωνισμού με σαφήνεια θέτοντας ως μοναδικό κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου την καλύτερη και πιο συμφέρουσα τιμή. Η ΠΔΕ μετά από 6μηνη περίπου καθυστέρηση προβαίνει στην Διακήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για την συγκεκριμένη εργολαβία τον Σεπτέμβριο του 2021

ΑΛΛΑ

α) τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού που το ΧΚΚ είχε ορίσει, προσθέτοντας επιπλέον το κριτήριο της Τεχνικής Επάρκειας, μοριοδοτούμενο μάλιστα με 80%. Ταυτόχρονα, β) επιβάλλει σαν κριτήριο συμμετοχής στον διαγωνισμό ο προσφέρων να διαθέτει ήδη συνεργείο στην Ελλάδα κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού με συγκεκριμένες προδιαγραφές στο οποίο, «κατά σύμπτωση», μόνο ένας από τους υποψηφίους ανταποκρίνεται και γ) ως κερασάκι στην τούρτα, προσθέτει ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου (κριτήριο που το ΧΚΚ είχε θέσει ως μοναδικό) μοριοδοτούνται  μόνο με 20%. Απαραίτητη διευκρίνιση για τους μη εξοικειωμένους με τους όρους αυτούς είναι ότι η Τεχνική Επάρκεια έχει υποκειμενικό χαρακτήρα, ενώ η Τεχνική Προδιαγραφή αντικειμενικό χαρακτήρα.

Αποτέλεσμα των ως άνω ενεργειών είναι, μόλις πρόσφατα, η ΑΕΠΠ να κάνει δεκτή ένσταση κατά της ΠΔΕ για το έργο αναβάθμισης του ΧΚΚ σημειώνοντας ότι ” αποδέχεται την προσφυγή τεχνικής εταιρείας με το σκεπτικό ότι η διακήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού περιέχει “φωτογραφικές” διατάξεις”.

Τούτων δοθέντων επιπρόσθετα η κατάσταση έχει ως εξής:

1)    Η ΠΔΕ μέσω του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη κ. Φ. Ζαΐμη θριαμβολόγησε διότι μόνο μια από τις αιτιάσεις της ένστασης έγινε δεκτή, ενώ οι άλλες απορρίφθηκαν! Ξέχασε όμως ότι η αιτιολογία της ΑΕΠΠ ανέφερε ότι η διάταξη αυτή (δηλαδή υποχρέωση ύπαρξης συνεργείου στην Ελλάδα κατά τη στιγμή υποβολής των προσφορών) κρίθηκε παράνομη και φωτογραφική.

2)    Η ΠΔΕ διαρρέει ότι δεν υπάρχει χρόνος για να αλλάξει η Διακήρυξη, αλλά απλά θα αφαιρεθεί ή θα τροποποιηθεί το επίμαχο σημείο, ενώ τα υπόλοιπα θα μείνουν ως έχουν

3)    Είναι προφανές ότι το ΧΚΚ υποβιβάζεται με ελάχιστη βαρύτητα γνώμης και γίνεται απλά αποδέκτης των αποφάσεων της ΠΔΕ με απαλοιφή ταυτόχρονα σημαντικών παραμέτρων του έργου. Η ΠΔΕ υπόσχεται για ένταξη των παραλείψεων σε μελλοντικές εργολαβίες!

Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα με δεδομένο α) ότι το καλοκαίρι του 2022 χάθηκε και δεν θα πρέπει να διακινδυνεύσουμε να χαθεί λόγω ενστάσεων και προσφυγών και το επόμενο καλοκαίρι του 2023 και β) ότι η Ελέγχουσα Αρχή εάν μεν αποδεχθεί την πρόταση οδηγεί το έργο σε υποβάθμιση, ενώ εάν την απορρίψει το οδηγεί σε καθυστερήσεις μέχρις επίλυσης της διαφοράς με συνέπεια απαιτήσεις του Αναδόχου για πρόσθετο τίμημα πρέπει:

n  Η ΠΔΕ να εφαρμόσει  τις προδιαγραφές και τη στρατηγική δημοπράτησης του εντολοδόχου της, που είναι το ΧΚΚ.

n  Να τηρηθεί το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΧΚΚ και ΠΔΕ που καθορίζει σαφώς τι μπορεί να κάνει έκαστο μέρος.

n  Να διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να βρεθεί ο αίτιος της προφανούς απόπειρας να «χαριστεί» το έργο σε συγκεκριμένο εργολάβο διότι,  είτε πρόκειται για λαθροχειρία ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων που πρέπει να ελεγχθούν, ενώ πρέπει ταυτόχρονα να διερευνηθεί ο λόγος που προϊστάμενοι, οικονομική επιτροπή, κλπ. δεν αντελήφθησαν τίποτα, είτε πρόκειται για στρατηγική που έχει χαραχτεί σε υψηλά επίπεδα της Περιφέρειας οπότε ευθύνονται ο Περιφερειάρχης κ. Φαρμάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζαίμης και οι σύμβουλοί τους, ενώ οι υπάλληλοι ενήργησαν κατόπιν εντολής.

Σε κάθε περίπτωση κάποιος πρέπει, τουλάχιστον, να παραιτηθεί!!!

/ Βουλευτές Αχαΐας