ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΕΠΠΠΕ στο σχέδιο νόμου «Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και άλλες διατάξεις» με θέμα «Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου  11 του Ν. 47262020».

βουλη

Θέμα: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΕΠΠΠΕ στο σχέδιο νόμου «Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και άλλες διατάξεις» με θέμα «Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου  11 του Ν. 47262020».

Ο βουλευτής Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ  κ. Μάρκου Κώστας και ο αναπληρωτής τομεάρχης Αθλητισμού βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κ. Μωραΐτης Θάνος κατέθεσαν τροπολογία, που προβλέπει την επιβολή προστίμου ύψους 100.000-300.000 ευρώ, για την περίπτωση παραβίασης του κανόνα δικαίου από την ΕΠΟ και τα ποδοσφαιρικά σωματεία, αναφορικά με την παράνομη άρνησή τους για χορήγηση έγκρισης σε αποφοίτους ΤΕΦΑΑ να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως προπονητές ποδοσφαίρου. Την Τροπολογία συνυπογράφουν και 11 ακόμα βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Ακολουθεί το πλήρες  κείμενο της Τροπολογίας:

                                            

                                                                                                                                                                               ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου «Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και άλλες διατάξεις»

                                                                          

                                                                    Αθήνα, 17  Ιουνίου 2021

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου  11 του Ν. 4726/2020

 

                                      ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο άρθρο 11 του Ν. 4726/2020, στις διατάξεις του οποίου διατηρηθηκε η παράγραφος 12 του αρθρου 48 του Ν. 4373/16 η οποια προστεθηκε στο άρθρο 31 του Ν. 2725/1999 προβλέπεται ότι: «Πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα».

Όμως η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αρνείται την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εμμένοντας να απαγορεύει την πρόσληψη στα σωματεία ποδοσφαίρου της ελληνικής επικράτειας, των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προπονητών ποδοσφαίρου που έχουν μάλιστα και άδεια άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Στη βάση αυτής της άρνησης της ΕΠΟ για την εφαρμογή της διάταξης, τα Σωματεία Ποδοσφαίρου, της ελληνικής επικράτειας, αρνούνται να προχωρήσουν σε προσλήψεις ως προπονητών ποδοσφαίρου, των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προπονητών ποδοσφαίρου, παρότι έχουν και άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή ποδοσφαίρου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Αυτό συμβαίνει παρότι είναι σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 4726/2020.

Και αυτό σημαίνει, ότι η ΕΠΟ  και κατ’ επέκταση τα ποδοσφαιρικά σωματεία αρνούνται να εφαρμόσουν το νόμο, που είναι σε ισχύ για όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς του κράτους.

Ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους πρέπει να ψηφιστεί η διάταξη-προσθήκη με την οποία να προβλέπονται και κυρώσεις για την μη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 του νόμου 4726/2020.

Άλλωστε και η Ανεξάρτητη Αρχή ο Συνήγορος του Πολίτη στο υπ’ αριθμ πρωτ. 249760/45169/15-10-2018 έγγραφο, αναφέρει ότι: «Σε συνέχεια των ανωτέρω και δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή, ειδικά για τους κατόχους πτυχίου

Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα που πρόκειται να εργασθούν, δεν υπόκειται στην έγκριση ή σε περιορισμό άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος από άλλον φορέα, όπως είναι εν προκειμένω η ταυτότητα του προπονητή, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι οι προαναφερόμενοι πτυχιούχοι εξαιρούνται της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος προπονητή ποδοσφαίρου».

Ακόμα στο ίδιο έγγραφο ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι: «Κατόπιν τούτου ο Συνήγορος του Πολίτη με επιστολή του με αριθμ. πρωτ. Γρ. Συν. 118/11.10.2018 έθεσε τα ανωτέρω ζητήματα υπόψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ζητώντας να επιληφθεί σχετικά, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και να μην καταλείπονται αμφιβολίες ως προς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου από πτυχιούχους Σ.Ε.Φ.Α.Α. της ειδικότητας ‘προπονητής ποδοσφαίρου’».

Γι’ αυτό και είναι επιβεβλημένη η ψήφιση της τροπολογίας-προσθήκης ακριβώς για να μην επιτρέπεται η οποιαδήποτε άρνηση εφαρμογής νόμου από την ΕΠΟ και τα ποδοσφαιρικά σωματεία.

Αφού η απαίτηση της ΕΠΟ, οι προσλαμβανόμενοι από τα ποδοσφαιρικά σωματεία προπονητές ποδοσφαίρου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, να έχουν παρακολουθήσει και τα σεμιναριακά μαθήματα προπονητών ποδοσφαίρου στις ιδιωτικές σχολές της Ομοσπονδίας, είναι ευθεία παραβίαση της διάταξης του άρθρου 11 του νόμου 4726/2020  .

Στις οποίες μάλιστα σεμιναριακές ιδιωτικές σχολές που λειτουργούν με την ευθύνη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας τα δίδακτρα παρακολούθησης είναι πανάκριβα, ενώ η παρακολούθηση αφορά μόνο κάποιες ώρες τρίμηνης ή εξάμηνης διάρκειας  σε αντίθεση με τα τετραετή προγράμματα σπουδών της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο άρθρο 11 του νόμου 4726/2020  προστίθεται παρ.2: « Η μη εφαρμογή της διάταξης αυτής από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τα ποδοσφαιρικά σωματεία αποτελεί παράβαση κανόνα δικαίου και για την παράβαση αυτή προβλέπεται επιβολή προστίμου από 100.000 έως και 300.000 ευρώ, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.»

 

Oι υπογράφοντες Βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Μωραΐτης Θάνος

Αβραμάκης Ελευθέριος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Καφαντάρη Χαρά

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Πέρκα Θεοπίστη

Σκούφα Μπέττυ

Φίλης Νικόλαος

Χαρίτου Δημήτριος

/ Βουλευτές Αχαΐας