«Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Ερώτησης με θέμα τη λειτουργία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και λοιπά συναφή θέματα»

βουλε

Θέμα: «Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Ερώτησης με θέμα τη λειτουργία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και λοιπά συναφή θέματα»

Με πρωτοβουλία των Βουλευτών Αχαϊας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστα Μάρκου και Αθανασίας (Σίας) Αναγνωστοπούλου, κατατέθηκε Κοινοβουλευτική Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφου γύρω από το ζήτημα της λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και λοιπών συναφών θεμάτων. Η ερώτηση συνυπογράφεται από 13 ακόμη Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, οι οποίοι εκφράζουν την εύλογη ανησυχία τους για σειρά ζητημάτων, όπως ενδεικτικά είναι τα παρακάτω:

Θα παραμείνει στη θέση του Προέδρου της Αρχής ο διορισθείς από την Κυβέρνηση της Ν.Δ. Πρόεδρος, με δεδομένο ότι στο πρόσωπό του, δε συντρέχουν, κατόπιν δικαστικών αποφάσεων, τα προσόντα που προβλέπει ο νόμος για τη θέση αυτή; Η νόμιμος, ορθή και επαρκής συγκρότηση της Αρχής, που είναι αρμόδια για την άσκηση εποπτείας και ελέγχων στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή είναι ζήτημα εξαιρετικής σπουδαιότητας. Περαιτέρω, ζητείται ενημέρωση αναφορικά με το εάν υπήρξαν Εισηγήσεις ειδικών Επιστημόνων, που πρότειναν την αύξηση του ηλικιακού ορίου επιτρεπτής διενέργειας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε περίπτωση που το υποβοηθούμενο πρόσωπο είναι γυναίκα, μέχρι το 52ο έτος της ηλικίας συμπληρωμένο, εάν ελήφθησαν υπ΄ όψη οι διεθνείς κανόνες και οι κατευθυντήριες Οδηγίες και εάν θα εκδοθούν τα σχετικά πρωτόκολλα για την ενημέρωση των ζευγαριών σχετικά με τους κινδύνους επιπλοκών στη διάρκεια της κύησης αλλά και για τα νεογνά.

            Η Ιατρικά Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή έχει τα τελευταία χρόνια εξελιχθεί σε εξαιρετικά προσοδοφόρο επιχείρηση. Γιατροί  και κλινικές εισπράττουν εκατομμύρια ευρώ και  η χώρα μας κατατάσσεται 5η στον κόσμο στον τομέα του λεγόμενου αναπαραγωγικού τουρισμού, κυρίως λόγω του εξαιρετικά ελαστικού νομικού πλαισίου και των ανεπαρκών νομικών ελέγχων. Φαινόμενα όπως το αλήστου μνήμης ματαιωθέν Συνέδριο Γονιμότητας και Αναπαραγωγικής Αυτονομίας, που ως προφανή στόχο είχε την επαγγελματική προβολή των εμπλεκομένων, πρέπει να αποφεύγονται. Απαιτείται προσοχή και επαγρύπνηση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης και ΑΚΕ:

                           

                          

                                                                                                                                                                                                                                                                    Αθήνα, 28 Ιουλίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

 

Θέμα: Ζητήματα γύρω από τη λειτουργία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και λοιπά συναφή θέματα.

Δυνάμει της υπ΄ αριθμ. Α1β/Γ.Π.: 7702/06.05.2021, Σχετ.: 76053/20 Απόφασης του Υπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια, συγκροτήθηκε Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Ε.Α.Ι.Υ.Α.) και ορίστηκαν τα μέλη αυτού. Χρέη Προέδρου με τριετή θητεία, που άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης και δύναται να ανανεωθεί μια φορά  ανέλαβε ο κ. Βραχνής Νικόλαος, ο οποίος υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ, στο ΠΓΝ «Αττικόν».

Ωστόσο, με την υπ΄αριθμ 2258/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών-η οποία είχε άμεση εκτελεστότητα έναντι όλων-  ακυρώθηκε ο διορισμός του κ. Βραχνή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή  και η εξέλιξή του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή κατέστη μη νόμιμη. Κατόπιν τούτου, η Διοίκηση, και δη ο Πρύτανης, ούσα προφανώς υποχρεωμένη να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις όφειλε να εκδώσει διαπιστωτική πράξη ανάκλησης της εκλογής του κ. Βραχνή. Αντ΄ αυτού, ο Υπουργός Υγείας, έχοντας υπ΄ όψη τα ανωτέρω και τελώντας σε γνώση του γεγονότος ότι για την πλήρωση της θέσεως του Προέδρου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. απαιτείται η συνδρομή του τυπικού προσόντος της ιδιότητας του καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή, (αρ 21 ν. 3305/2005, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του αρ 22 του ν 4737/2020 (Α΄ 204)),  προέβη στην έκδοση της προαναφερθείσας Υπουργικής απόφασης διορίζοντάς τον κ. Βραχνή ως Πρόεδρο της Ε.Α.Ι.Υ.Α.. Τούτο μάλιστα, παρά το γεγονός ότι είχε ασκηθεί Κοινοβουλευτικός έλεγχος επί του θέματος με την υποβολή της υπ΄ αρ. 418/12.02.2021 Επίκαιρης Ερώτησης.

Περαιτέρω, δυνάμει των διατάξεων του αρ  3 του ν. 4812/2021 (Α΄110), που πρόσφατα τροποποίησε τις διατάξεις του αρ 4 του ν. 3305/2005 (Α΄ 17) α) το ηλικιακό όριο της επιτρεπτής διενέργειας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε περίπτωση που το υποβοηθούμενο πρόσωπο είναι γυναίκα, αυξήθηκε μέχρι το 52ο έτος της ηλικίας συμπληρωμένο και β) χορηγήθηκε ευρεία νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας να ρυθμίζει κάθε συναφές ζήτημα ή εκκρεμές, ενώπιον του Ε.Α.Ι.Υ.Α. που δεν έλαβε χώρα λόγω περιορισμών, που οφείλονται στην πανδημία του κορωνοϊού. Με γνώμονα ότι, η νόμιμος, ορθή και επαρκής συγκρότηση της Αρχής, που είναι αρμόδια για την άσκηση εποπτείας και ελέγχων στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή -με έμφαση στο πρόσωπο του Προέδρου- είναι ζήτημα εξαιρετικής σπουδαιότητας καθώς το Κράτος έχει υποχρέωση να μεριμνά για τη διασφάλιση του σεβασμού της ελευθερίας του ατόμου και του δικαιώματος της προσωπικότητας και την ικανοποίηση της επιθυμίας για απόκτηση απογόνων με βάση τα δεδομένα της ιατρικής, της βιολογίας και τις αρχές της βιοηθικής και με κύριο γνώμονα το συμφέρον του παιδιού,

Με δεδομένο ότι η Ι.Υ.Α. έχει τα τελευταία χρόνια εξελιχθεί σε εξαιρετικά προσοδοφόρο επιχείρηση, όπου γιατροί και κλινικές εισπράττουν εκατομμύρια ευρώ ενώ ταυτόχρονα η χώρα μας κατατάσσεται 5η στον κόσμο στον τομέα του λεγόμενου αναπαραγωγικού τουρισμού, κυρίως λόγω του εξαιρετικά ελαστικού νομικού πλαισίου και των ανεπαρκών νομικών ελέγχων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του, ματαιωθέντος τελικά,  1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Γονιμότητας και Αναπαραγωγικής Αυτονομίας-προφανής στόχος του οποίου ήταν η επαγγελματική προβολή των εμπλεκομένων- που εμφορούνταν κυρίως από εθνικιστικά και σεξιστικά κίνητρα και ουδόλως πρόβαλε παράγοντες, οι οποίοι συντείνουν στην υπογεννητικότητα,  όπως είναι η καταβαράθρωση του εισοδήματος των πολιτών.

Οι αρμόδιοι Υπουργοί ερωτώνται:

  1. Θα παραμείνει στη θέση του Προέδρου ο κ. Νικόλαος Βραχνής, στο πρόσωπο του οποίου δεν συντρέχουν, κατόπιν δικαστικών αποφάσεων, τα προσόντα, που προβλέπει ο νόμος για τη θέση αυτή;
  2. Υπήρξαν Εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων, που πρότειναν την αύξηση του την αύξηση του ηλικιακού ορίου επιτρεπτής διενέργειας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε περίπτωση που το υποβοηθούμενο πρόσωπο είναι γυναίκα, μέχρι το 52ο έτος της ηλικίας συμπληρωμένο;
  3.  Σχετικά με την εγκυμοσύνη σε μεγάλη ηλικία,  ελήφθησαν υπ΄ όψη οι κανόνες και οι κατευθυντήριες οδηγίες, όπως ορίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία (βλ. ενδεικτικά American Society for Reproductive Medicine, ASRM, 2016)  και οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα;
  4. Αναφορικά με την ανωτέρω αύξηση του ορίου ηλικίας στα 52 έτη, θα προχωρήσει η Αρχή σε σειρά ενεργειών όπως: α) στην έκδοση πρωτοκόλλων για την ενημέρωση των ζευγαριών σχετικά με την αυξημένη πιθανότητα που υπάρχει για την ύπαρξη επιπλοκών στη διάρκεια της κύησης, όπως υπέρταση της κύησης, σακχαρώδης διαβήτης και περιγεννητική θνησιμότητα, β) τους ενδεχόμενους κινδύνους για τα νεογνά, γ) στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής εντύπου ενημέρωσης και συναίνεσης, που θα διανέμεται υποχρεωτικά από τις Μ.Ι.Υ.Α. σε όλες τις γυναίκες άνω των 50 ετών;
  5. Θα θεσμοθετηθεί ο αυστηρός περιορισμός της εμβρυομεταφοράς ενός μόνο εμβρύου σε γυναίκες άνω των 50 ετών, για την αποφυγή των επιπλοκών για τη μητέρα και τα έμβρυα από μία πολύδυμη κύηση (Ethics Committee of the ASRM, 2016);
  6. Ποια είναι τα «συναφή ή εκκρεμή» ενώπιον της Ε.Α. Ι.Υ.Α. αιτήματα, των οποίων η εξέταση δεν έλαβε χώρα λόγω περιορισμών που οφείλονται στην πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, τα οποία δύναται να ρυθμίσει πλέον ο Υπουργός με την ευρεία, ασαφή και σχεδόν επικίνδυνη εξουσιοδότηση, που του παρέχει πλέον ο νομοθέτης;

Κατόπιν των παραπάνω, ο αρμόδιος Υπουργός παρακαλείται να καταθέσει στο Σώμα τις Εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων, που πρότειναν την αύξηση του ηλικιακού ορίου επιτρεπτής διενέργειας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε περίπτωση που το υποβοηθούμενο πρόσωπο είναι γυναίκα, μέχρι το 52ο έτος της ηλικίας συμπληρωμένο.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)

Αβραμάκης Ελευθέριος

Βέττα Καλλιόπη

Γκιόλας Γιάννης

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Πούλου Παναγιού

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Χαρίτου Δημήτριος

Χρηστίδου Ραλλία

/ Βουλευτές Αχαΐας