Εμπόδια από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών στην ανωτατοποίηση των πτυχίων του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

βουλευτες

Εμπόδια από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών στην ανωτατοποίηση των πτυχίων του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

Στην Βουλή φέρνουν με κοινοβουλευτική ερώτηση 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ με πρωτοβουλία των βουλευτών Αχαΐας Κώστα Μάρκου και Σίας Αναγνωστοπούλου τα προβλήματα που συναντούν φοιτήτριες και  φοιτητές του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας για την διαδικασία ανωτατοποίησης των πτυχίων τους όπως προβλέπει ο νόμος. Σύμφωνα με περιστατικά που έχουν εντοπίσει οι βουλευτές, το Πανεπιστήμιο Πατρών, δια των αρμόδιων Πρυτάνεων, εφαρμόζει με τόσο περιοριστικό τρόπο τις διατάξεις τις νομοθεσίας, ώστε ο νόμος που ρυθμίζει τον τρόπο αναγνώρισης των πτυχίων του πρώην Τ.Ε.Ι. να καθίσταται στην ουσία ανενεργός.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων των προπτυχιακών φοιτητών του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος προϋπόθεση είναι να μην έχει υπερβεί η επιτυχής εξέταση των μαθημάτων του οικείου προγράμματος σπουδών τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα. Στην προθεσμία αυτή όμως, υπάρχουν τμήματα που συμπεριλαμβάνουν και τον χρόνο ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης, καθιστώντας εν τέλει την διαδικασία ανωτατοποίησης των πτυχίων πολυτέλεια για ελάχιστους.

Ο τρόπος που εφαρμόζουν τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών την νομοθεσία ανωτατοποίησης βρίσκεται εκτός του γράμματος και του πνεύματος του νομοθέτη και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να εκδώσει σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο για την ορθή εφαρμογή του.

  Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

                                                                 

               

      

                                                                                                                           Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2022                                            

                                                                               ΕΡΩΤΗΣΗ

                                                                                  ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: «Εσφαλμένη ερμηνεία των διατάξεων για την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ».

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου 4610/2019 «Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, όσοι δηλαδή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παραγράφου 1 του άρθρου 40, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5».

Εξάλλου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 43 του ίδιου νόμου «Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα, με τον περιορισμό της παραγράφου 1, με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Όπως γίνεται ξεκάθαρο από την γραμματική διατύπωση των παραπάνω διατάξεων, για την λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων των προπτυχιακών φοιτητών του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος προϋπόθεση είναι να μην έχει υπερβεί η επιτυχής εξέταση των μαθημάτων του οικείου προγράμματος σπουδών  τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτήν την προθεσμία η πρακτική άσκηση, η οποία δεν αποτελεί μάθημα.

Το ίδιο συνηγορεί η συνέχεια της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ίδιου νόμου, η οποία έχει ως εξής: «Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου».

Με άλλα λόγια, στην ρύθμιση της αντιστοίχισης της πρακτικής άσκησης προγραμμάτων σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος με την πρακτική άσκηση στα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών που δεν περιλαμβάνουν τέτοια, γίνεται απόλυτα σαφής και τελολογικά η διάκριση μεταξύ μαθημάτων και πρακτικής άσκησης. Στα δε  προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών που δεν περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση, η τυχόν πρακτική άσκηση των φοιτητών του πρώην Τ.Ε.Ι. δεν λαμβάνεται υπόψη για την λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης (παρ. 5, άρθρου 43 του ίδιου νόμου).

Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης».

Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις φοιτητριών και φοιτητών, που λόγω του ότι η αποπεράτωση της πρακτικής άσκησης έχει υπερβεί την προθεσμία της διάρκειας των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, το νυν Πανεπιστήμιο Πατρών απορρίπτει τις αιτήσεις αναγνώρισης των πτυχίων τους ως πανεπιστημιακών με παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων. Η δε προθεσμία, με την πρακτική άσκηση συμπεριλαμβανομένη, καθίσταται με αυτόν τον τρόπο εξόχως ασφυκτική έως αποτρεπτική των φοιτητριών και των φοιτητών να λάβουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, όπως προβλέπει το γράμμα και ο σκοπός του νόμου.

Κατόπιν τούτων ερωτάται:

  1. Πώς πρέπει να ερμηνευτούν οι ανωτέρω διατάξεις;
  2. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο χρόνος πρακτικής άσκησης στην προθεσμία των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα;
  3. Θα αποστείλει το Υπουργείο ερμηνευτική εγκύκλιο στο Πανεπιστήμιο Πατρών για την ορθή κατά το γράμμα και το πνεύμα του νόμου εφαρμογή του;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αλεξιάδης Τρύφων

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Βαγενά Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Θραψανιώτης Μανόλης

Καλαματιανός Διονύσης

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Θάνος

Παπαηλιού Γεώργιος

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Πούλου Παναγιού

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φωτίου Θεανώ

Χρηστίδου Ραλλία

/ Βουλευτές Αχαΐας