Αναφορά στους αρμόδιους Υπουργούς για την λήξη των συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας του Πανεπιστημίου Πατρών.

βουλε

Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με την λήξη των συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας του Πανεπιστημίου Πατρών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας, Σία Αναγνωστοπούλου και Κώστας Μάρκου. Οι βουλευτές από την πρώτη στιγμή στέκονται στο πλευρό των 89 εργαζομένων στην καθαριότητα, που το τελευταίο διάστημα τίθενται σε εργασιακή επισφάλεια, λόγω της εισόδου στο Πανεπιστήμιο μεγάλων εργολάβων καθαριότητας με πρωτοβουλία της Πρυτανικής Αρχής και την στήριξη της Κυβέρνησης.

Στην παρούσα φάση, η Πρυτανική Αρχή ζητάει από τους αρμόδιους Υπουργούς να παραταθούν οι συμβάσεις τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες που θα οριστικοποιήσουν την ανάδοχο εταιρεία. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στηρίζουν το συγκεκριμένο αίτημα, που όμως συνιστά μια προσωρινή λύση και δεν απαντάει στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων για παραμονή τους σε θέσεις που εξυπηρετούν πάγιες ανάγκες του Πανεπιστημίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε κάθε περίπτωση, έχει σταθεί και στέκεται απέναντι στην είσοδο ιδιωτικών συμφερόντων στις δημόσιες δομές, όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών, που θα εκτοξεύσουν το δημοσιονομικό κόστος και θα μειώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

                                                                   

Προς το Προεδρείο της Βουλής

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

και

Υπουργό Εσωτερικών

 

ΘΕΜΑ: Επέκταση των ισχυουσών συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας του Πανεπιστημίου Πατρών

Οι υπογράφοντες βουλευτές καταθέτουν ως αναφορά προς τους αρμοδίους Υπουργούς την από 17/01/2023 επιστολή του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών προς τους κ.κ. Βουλευτές Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας σχετικά με τα θέματα της νομοθετικής ρύθμισης για την επέκταση των ισχυουσών συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας Πανεπιστημίου Πατρών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η επιστολή στις  31/3/2023, λήγουν οι συμβάσεις των ογδόντα εννέα συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας. Ταυτόχρονα εκκρεμεί η ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας και υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο, προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (3.720.000,00€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (24%) για την «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών», διάρκειας 2 ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος. Πλην όμως, σύμφωνα με την επιστολή, λόγω δικαστικών εμπλοκών και προσυμβατικού ελέγχου καθώς και των επικείμενων βουλευτικών εκλογών, η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο θα υπερβεί την ημερομηνία λήξης των συμβάσεων.

Με την ανωτέρω επιστολή κοινοποιείται στους βουλευτές Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας η ανάγκη έκδοσης σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για την δυνατότητα επέκτασης των υπαρχόντων συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παρακαλούμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για την απάντηση σχετικά με τις ενέργειες των εμπλεκόμενων φορέων για αποτελεσματική, δίκαιη και ουσιαστική επίλυση των θεμάτων που συνδέονται ευθέως με τα όσα αναφέρονται στην επιστολή του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών

Αθήνα, 19.01.2023

Οι καταθέτοντες Βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)

/ Βουλευτές Αχαΐας